พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรัญญา นุ่มนวล  เลขที่สมัคร 651420406  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน