พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเอกชัย ผุยบัวค้อ  เลขที่สมัคร 651420403  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน