พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิระชัย อัศวาวุฒิ  เลขที่สมัคร 651420402  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน