พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวทิพย์ณพาวรรณ เชื้อคําจันทร์  เลขที่สมัคร 651420400  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน