พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชาญณรงค์ ทาปื้อ  เลขที่สมัคร 651420399  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน