พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนพรัตน์ แสนหูม  เลขที่สมัคร 651420398  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน