พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรรณวิษา สุวรรณเพชร  เลขที่สมัคร 651420388  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน