พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัศวเดช บุญตะวัน  เลขที่สมัคร 651420375  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน