พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบโทพงษ์สิทธิ์ อุตมาตย์  เลขที่สมัคร 651420368  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน