พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐพร พรมมา  เลขที่สมัคร 651420364  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน