พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีอภิบาล แสนวันแสง  เลขที่สมัคร 651420362  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน