พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์  เลขที่สมัคร 651420357  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน