พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณรงค์ฤทธิ์ ธิโสภา  เลขที่สมัคร 651420354  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน