พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบเอกสุวิจักขณ์ โพธิ์ศรี  เลขที่สมัคร 651420352  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน