พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววชิราภรณ์ แสงเทพ  เลขที่สมัคร 651420347  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน