พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตรีสิทธิศักดิ์ สุมังคะ  เลขที่สมัคร 651420345  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน