พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนรินทญา โคตรธรรม  เลขที่สมัคร 651420335  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน