พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนากานต์ ดำมินเศษ  เลขที่สมัคร 651420333  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน