พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศุภกิจ นาทราย  เลขที่สมัคร 651420325  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน