พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจิตติพร ศรีบุญเรือง  เลขที่สมัคร 651420322  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน