พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกันยารัตน์ ราชแผ้ว  เลขที่สมัคร 651420320  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน