พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปัณณวิชญ์ โคตรคำ  เลขที่สมัคร 651420319  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน