พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเจษฎา พาลึก  เลขที่สมัคร 651420315  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน