พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเกษฎา บาตดี  เลขที่สมัคร 651420314  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน