พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอริศรา ช่างคำ  เลขที่สมัคร 651420313  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน