พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกานต์พฤทธิ์ ขัดทรายขาว  เลขที่สมัคร 651420312  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน