พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวบุตรชบา จุนทะ  เลขที่สมัคร 651420311  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน