พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเจษฎาภรณ์ นัยวัฒน์  เลขที่สมัคร 651420306  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน