พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวรรณยุทธ แสงโคตรมา  เลขที่สมัคร 651420304  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน