พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายทวีโชค อุปสิทธิ์  เลขที่สมัคร 651420297  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน