พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกานต์ สุวรรณไชยรบ  เลขที่สมัคร 651420294  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน