พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรรณลิณี แผนเมือง  เลขที่สมัคร 651420293  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน