พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวัชรินทร์ อุดมศาส์นติ  เลขที่สมัคร 651420289  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน