พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเบญญทิพย์ ไขลี  เลขที่สมัคร 651420282  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน