พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเผด็จ ทอนฮามแก้ว  เลขที่สมัคร 651420281  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน