พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอนุสิทธิ์ ศรีธรรมนิตย์  เลขที่สมัคร 651420279  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน