พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายดลสุข ภูมิประสิทธิ์  เลขที่สมัคร 651420278  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน