พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบเอกภานุเดช ดอกสี  เลขที่สมัคร 651420277  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน