พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์  เลขที่สมัคร 651420274  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน