พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวัฒนพงษ์ นาเมืองรักษ์  เลขที่สมัคร 651420273  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน