พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชวงค์  เลขที่สมัคร 651420271  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน