พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีเจษฎา ยาทองไชย  เลขที่สมัคร 651420268  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน