พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวรวุฒิ เข็มเพชร  เลขที่สมัคร 651420267  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน