พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศรัญญู บุนนท์  เลขที่สมัคร 651420265  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน