พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรมพร ภูแสนสี  เลขที่สมัคร 651420264  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน