พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนาย เกรียงไกร ไชยโส  เลขที่สมัคร 651420263  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน