พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเนตินัย เมืองซ้าย  เลขที่สมัคร 651420259  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน