พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรทิพย์ ภาวงค์  เลขที่สมัคร 651420255  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน