พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจโทยุทธชัย พันธ์คลัง  เลขที่สมัคร 651420254  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน