พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชัยวัฒน์ นาพะพล  เลขที่สมัคร 651420252  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน